Venituri reale și suplimentare.

Pentru PIB se utilizează o paritate mai generală, în timp ce pentru venitul gospodăriilor se utilizează o paritate specifică a puterii de cumpărare pentru cheltuielile de consum final. Utilizarea PPC în locul ratelor de schimb ale pieţei permite transformarea acestor indicatori într-o monedă virtuală comună denumită standard al puterii de cumpărare SPC sau, în cazul veniturilor gospodăriilor, un standard al puterii de cumpărare în funcţie de consum SPCC.

Utilizarea SPC și a SPCC face posibilă compararea puterii de cumpărare în toate regiunile statelor membre care utilizează monede diferite și în care nivelul preţurilor este diferit. Pentru informaţii suplimentare privind utilizarea PPC, vă rugăm să consultaţi secţiunea de mai jos referitoare la sursele venituri reale și suplimentare disponibilitatea datelor.

Aveți nevoie de mai mult ajutor?

Regiunea slovenă Zahodna Slovenija și regiunea maghiară Közép-Magyarország erau singurele celelalte regiuni din statele membre din valurile de aderări și al căror PIB mediu pe cap de locuitor în SPC depășea media UE Un număr de 20 de regiuni erau concentrate în șase din statele membre UE Italia cinci regiuni sudiceFranţa patru regiuni de peste măriGrecia, Portugalia ambele cu câte patru regiuniRegatul Unit două regiuni și Spania regiunea Extremadura.

Cele 48 de regiuni rămase se aflau în state membre care au aderat la Opțiuni binare elvețiene în și toate aceste 12 state membre aveau cel puţin o regiune sub acest nivel, cu excepţia Ciprului și a Maltei.

Între acestea se aflau 22 de regiuni în care PIB-ul mediu pe cap de locuitor era cel mult jumătate, acestea găsindu-se în Bulgaria, Ungaria, Polonia, România și Venituri reale și suplimentare. O analiză regională mai detaliată În timp ce Harta 1 acordă atenţie regiunilor NUTS 2, care sunt deosebit de importante în contextul definirii eligibilităţii pentru fondurile structurale, Harta 2 oferă o analiză mai detaliată a economiilor regionale, bazată pe regiunile NUTS 3.

Acest fenomen poate apărea adeseori ca urmare a fluxurilor de navetiști către regiunile NUTS 3 din zonele învecinate, conducând la o concentrare a activităţii economice în majoritatea zonelor construite.

Diferenţe regionale majore între venituri reale și suplimentare În timp ce Harta 2 evidenţiază cazuri în care apar diferenţe importante între PIB-urile pe cap de locuitor din regiunile NUTS 3 din cadrul aceleiași regiuni NUTS 2, figura 1 prezintă o analiză a diferenţelor regionale substanţiale din interiorul ţărilor.

venituri reale și suplimentare

Înnivelul cel mai ridicat al PIB-ului mediu regional pe cap de locuitor era de mai puţin de două ori mai mic decât cel mai redus nivel din Danemarca, Malta și Suedia, în timp ce diferenţa era mai mare în ţările din figura 1, depășind un factor de 5 la 1 Germania, Franţa, Polonia și România și atingând un factor de 10,5 venituri reale și suplimentare 1 în Regatul Unit. Astfel, regiunea-capitală avea cel mai ridicat PIB mediu pe cap de locuitor din toate statele membre care au aderat la UE în șicu excepţia României, unde nivelul cel mai înalt era înregistrat în regiunea din jurul capitalei.

O situaţie similară s-a înregistrat în Franţa, unde regiunea NUTS 3 cu cel mai mare PIB mediu pe cap de locuitor era o regiune învecinată regiunii-capitală. Germania era singurul stat membru în care regiunea-capitală de la nivel NUTS 3 avea un PIB mediu pe cap venituri reale și suplimentare locuitor inferior mediei naţionale. Convergenţa Harta 3 prezintă măsura în care PIB-ul pe cap de locuitor s-a modificat în perioada comparativ cu media UE exprimată în puncte procentuale din media UE Trebuie observat că perioada studiată acoperă câţiva ani în care întreaga UE a înregistrat o creștere relativ puternică, urmată de începutul crizei financiare și economice.

venituri reale și suplimentare

De asemenea, deoarece analiza se bazează pe o comparaţie cu media UE, o valoare negativă într-o anumită regiune poate încă să reflecte o creștere reală, chiar dacă aceasta este mai mică decât media UE, în cazul căreia a fost înregistrată o creștere de Analiza compară situaţia pentru o perioadă de doi ani și nu reflectă mișcările anilor între momentul de început și sfârșit, ci rezultatul general al acestor ani combinaţi.

Rezultatul venituri reale și suplimentare poate reflecta perioade în care rata de modificare a PIB-ului pe cap de locuitor dintr-o regiune a fost pozitivă dezvoltarecombinate cu perioade în care această rată a fost una negativă contracţie.

Regiunile care s-au venituri reale și suplimentare relativ rapid, al căror PIB a crescut cu peste 10 puncte procentuale comparativ cu media UE sunt prezentate în cea mai închisă nuanţă de roșu.

{{vm.title}}

Prin contrast, regiunile care au cunoscut rate de creștere mai mici sau chiar contracţie cele care au avut o scădere de peste 10 puncte procentuale a PIB-ului pe cap de locuitor comparativ cu media UE sunt indicate cu nuanţa cea mai deschisă de roșu. Câteva regiuni-capitală au înregistrat creșteri puternice, în special în statele membre care au aderat la UE în și Harta arată că acest indicator al performanţei economice a depășit media UE în zonele periferice de sud-vest și de est ale UE, în special în regiunile statelor baltice, Poloniei, Republicii Cehe, Slovaciei, Ungariei, României, Bulgariei, Greciei și Ciprului în est și Spaniei în vest.

În 53 de regiuni, PIB-ul pe cap de locuitor a scăzut cu cel puţin 10 puncte procentuale comparativ cu media UE, niciuna dintre acestea neaflându-se în state membre care au aderat la UE în sau Cea mai simplă metodă este măsurarea raportului între valorile cele mai mici și cele mai mari. Conform acestei metode, decalajele dintre regiunile UE au fost reduse de la un factor de 17,1 în la 12,2 înîn special datorită dezvoltării rapide a României și Bulgariei.

Totuși, această metodă utilizează numai valorile extreme și nu ia în considerare marea majoritate venituri reale și suplimentare regiunilor.

Personalizare KPMG

O evaluare cuprinzătoare a convergenţei regionale este oferită de un indicator al dispersiei PIB-ului regional: informaţii suplimentare privind această metodă de calcul sunt prezentate la secţiunea Sursele și disponibilitatea datelor, de mai jos. Această măsură ia în calcul diferenţele între PIB-ul pe cap de locuitor din fiecare regiune NUTS 2 și media naţională, ponderată în funcţie de populaţia regională. Tabelul 1 compară valorile naţionale opțiune binară cum să faci dispersiei compilate pe baza datelor NUTS 2 din anul cu cele din anul Înmajoritatea statelor membre UE aveau un nivel al dispersiei mai mic decât cel al statelor membre care au aderat în șicu excepţia Sloveniei sau a Poloniei.

În plus, nivelul dispersiei a crescut în general între și în statele membre care au aderat la UE în sau cea mai mare creștere a fost, de departe, cea înregistrată în Bulgaria, în timp ce creșterile cele mai mici au fost cele din Slovenia și Polonia.

venituri reale și suplimentare

Astfel, se pare că procesul de recuperare economică din mai multe state membre care au aderat la UE în și a fost însoţit de creșterea discrepanţelor regionale. Situaţia statelor UE este mult mai variată. Nivelul dispersiei a scăzut între și în Austria estimări EurostatFinlanda, Spania, Italia tot estimări EurostatGermania, Venituri reale și suplimentare și Danemarca, dar a rămas nemodificat și la un nivel scăzut în Ţările de Jos.

Veniturile gospodăriilor private: rezultate din În economiile de piaţă în care funcţionează mecanisme de stat de redistribuire există o distincţie între cele două etape ale distribuţiei veniturilor.

venituri reale și suplimentare

Distribuţia primară se referă la veniturile gospodăriilor private generate direct din tranzacţii de piaţă, care reprezintă, cu alte cuvinte, achiziţia și vânzarea de factori de producţie și mărfuri. Sunt incluse, în general, veniturile obţinute din muncă remunerată și activităţi independente, precum și veniturile obţinute sub formă de dobânzi, dividende și chirii.

Account Options

Dobânzile și chiriile de plată sunt înregistrate sub formă de cheltuieli, iar soldul tuturor acestor tranzacţii este cunoscut ca venit primar al gospodăriilor private. Al doilea concept este cel al venitului disponibil, care este derivat din venitul primar prin adunarea tuturor prestaţiilor sociale și transferurilor monetare obţinute din redistribuirea de către stat și scăderea impozitului pe venit venituri reale și suplimentare proprietate, precum și a contribuţiilor sociale și transferurilor similare.

Rezultatul reprezintă venitul efectiv care poate fi cheltuit sau economisit. Harta 4 prezintă o imagine de ansamblu a venitului primar pe cap de locuitor în regiunile NUTS 2 din 24 de state membre: spre deosebire de PIB, datele privind venitul gospodăriilor nu sunt disponibile la nivelul NUTS 3. Una dintre cele mai surprinzătoare aspecte ale hărţii 4 venituri reale și suplimentare nivelul relativ ridicat al venitului pe cap de locuitor înregistrat în regiunile din jurul capitalelor.

Lisboa Portugalia și Berlin Germania erau singurele regiuni-capitală din UE care au raportat venituri primare pe cap de locuitor sub media UE, în timp ce Bratislavský kraj Slovacia era singura regiune-capitală dintre statele membre care au aderat la UE în și care a raportat venituri primare pe cap de locuitor peste media UE Centre cu venituri medii ridicate pe cap de locuitor existau în Austria, în sudul Angliei și în nord-estul Scoţiei Regatul Unitprecum și în nord-estul Spaniei.

De asemenea, a fost observată o segregare clară nord-sud în Italia venituri mai ridicate în nord și est-vest în Germania și Ţările de Jos venituri mai ridicate în vest. Zona centrală a Londrei 26  SPCC pe cap de locuitor avea cel mai ridicat nivel al venitului disponibil pe cap de locuitor și al venitului primarîn timp ce Severozapaden Bulgaria a raportat cel mai redus nivel 3  SPCC.

Astfel, raportul între nivelul cel mai înalt și cel mai ridicat era de 6,9 venituri reale și suplimentare 1 comparativ cu 10,2 la 1 în cazul venitului primar.

O comparaţie între venitul primar și cel disponibil ilustrează rolul de uniformizare pe care îl are în general intervenţia statului. Redistribuirea a avut ca rezultat niveluri semnificativ mai ridicate ale veniturilor în sudul Italiei, în vestul Spaniei și în vestul Regatului Unit, precum și în regiunile estice ale Bulgariei, Germaniei, Ungariei, Poloniei și României.

Deși majoritatea regiunilor NUTS 2 au raportat un nivel al venitului disponibil pe cap de locuitor mai mic decât venitul primar pe cap de locuitor, existau totuși 30 de regiuni care beneficiau de programe sociale și alte transferuri într-o măsură care a permis creșterea venitului disponibil pe cap de locuitor; șapte dintre aceste regiuni se aflau în Polonia, câte cinci în Portugalia și România, câte patru în Grecia și Regatul Unit, trei în Bulgaria și câte una în Germania și Italia.

Figura2 indică variaţiile venitului disponibil pe cap de locuitor în statele membre UE în și în Norvegia în Majoritatea regiunilor-capitală au raportat cel mai înalt nivel de venituri disponibile pe cap de locuitor în regiunile din ţară; o astfel de situaţie s-a înregistrat în 14 din cele 21 de state membre cu mai mult de o regiune NUTS 2.

Legea nr. / – Modificarea Codului fiscal - KPMG Romania

Venitul disponibil pe cap de locuitor era de 2,5 ori mai mare în București-Ilfov decât în regiunea de nord-est a României, cel mai mare raport între regiunile din aceeași venituri reale și suplimentare a fost observată, de asemenea, o variaţie relativ mare a veniturilor disponibile între regiunile cu cele mai ridicate și cele mai scăzute niveluri din Franţa, Grecia, Regatul Unit și Slovacia. La polul opus, venitul disponibil pe cap de locuitor era destul de omogen în Danemarca unde venitul regional mediu cel mai ridicat era de 1,08 ori mai mare decât în regiunea cu cel redus nivelAustria 1,09Slovenia 1,16 și Irlanda 1, Sursele și disponibilitatea datelor Sistemul european de conturi naţionale și regionale SEC furnizează metodologia privind conturile regionale din UE.

SEC95 respectă toate orientările mondiale privind conturile naţionale, Sistemul de conturi naţionale din SNA SEC este în curs de revizuire în contextul unui acord internaţional privind actualizarea SNA din Venituri reale și suplimentare este indicatorul principal al conturilor naţionale, rezumând poziţia economică a unei ţări sau regiuni.

Poate fi calculat prin diferite metode: metoda producţiei ; metoda cheltuielilor ; și metoda veniturilor. Datele regionale privind categoriile de venituri ale gospodăriilor private sunt colectate în scopurile conturilor regionale de la nivelul NUTS 2.

Datele privind veniturile gospodăriilor private din Bulgaria în și, prin urmare, și în UE sunt estimări. Comparaţii între locurile venituri reale și suplimentare muncă și locuinţe O comparare la nivel regional a nivelului producţiei economice poate fi efectuată prin confruntarea PIB-ului regional cu populaţia regiunii în cauză: acesta este momentul în care distincţia între locul de muncă și locuinţă devine importantă.

PIB-ul măsoară producţia economică obţinută pe plan naţional sau regional, indiferent dacă aceasta este rezultatul muncii angajaţilor rezidenţi sau nerezidenţi. Prin urmare, PIB-ul regional pe cap de locuitor se bazează pe un numărător care reflectă locul de muncă PIB-ul produs în regiuneîmpărţit la un numitor a cărui valoare reflectă locul de rezidenţă populaţia care locuiește în regiune.

 • Беккер даже прервал свое занятие и посмотрел на лейтенанта.
 • Cum să cumperi opțiuni video
 • Cele mai bune recenzii ale comercianților de opțiuni binare
 • Она посмотрела на светящиеся мониторы Стратмора, бросилась к его письменному столу и начала нажимать на клавиши.
 • Cum să câștigi mulți bani fără experiență în muncă

Acest dezavantaj este relevant în special atunci când există fluxuri nete semnificative de navetiști care se deplasează în interiorul sau exteriorul unei regiuni.

Zonele caracterizate de un număr considerabil de navetiști prezintă adeseori un PIB regional pe cap de locuitor extrem de ridicat comparativ cu regiunile învecinate. Ca urmare a acestei anomalii, nivelurile ridicate ale PIB-ului pe cap de locuitor înregistrate în unele regiuni cu fluxuri nete de navetiști nu se materializează neapărat în creșterea veniturilor persoanelor care locuiesc în respectiva regiune.

În schimb, venitul gospodăriilor private, indiferent dacă se bazează pe venituri primare sau disponibile, reflectă veniturile persoanelor rezidente într-o regiune. Prin urmare, veniturile gospodăriilor private pot fi comparate în mod direct cu populaţia rezidentă din aceeași regiune. Pe lângă fluxurile de navetiști, alţi factori care pot venituri reale și suplimentare diferenţe între distribuţia regională a veniturilor și distribuţia PIB sunt veniturile din chirii, dobânzi sau dividende primite de rezidenţii unei anumite regiuni, dar care sunt plătite de rezidenţii din alte regiuni.

Parităţile puterii de cumpărare PIB-ul venituri reale și suplimentare este calculat în moneda locală implicit, moneda naţională în cauză.

PIB-ul poate fi transformat într-o monedă comună pentru a fi mai ușor de comparat — de exemplu, este convertit în euro sau dolari. Ratele de schimb reflectă mai mulţi factori legaţi de cerere și ofertă pe pieţele valutare, cum ar fi comerţul internaţional, prognozele de inflaţie și diferenţialele de dobândă.

Cu toate acestea, ratele de schimb nu reflectă venituri reale și suplimentare diferenţele între nivelurile preţurilor de la o ţară la alta.

 • Dispoziții generale Definiții Se clarifică definiția locului conducerii efective.
 • Tr trading
 • Care este diferența dintre capabilitățile binare sau forex
 • Ce trebuie să faceţi dacă aţi avut venituri din
 • Tranzacționarea pe internet de unde să înceapă

Pentru venituri reale și suplimentare compensa acest lucru, PIB-ul poate fi transformat, folosind factori de conversie cunoscuţi ca parităţi ale puterii de cumpărare PPCîntr-o monedă virtuală comună, denumită standardul puterii de cumpărare SPC ; aceasta face posibilă compararea puterii de venituri reale și suplimentare a mai multor monede naţionale.

Chiar și în interiorul unei uniuni monetare, precum zona euro, o monedă unică are puteri diferite de cumpărare de la o ţară la alta, în funcţie de nivelurile naţionale ale preţurilor. În termeni largi, utilizarea seriei SPC în locul seriei bazate pe euro tinde să aibă un efect de uniformizare, deoarece regiunile cu PIB pe cap de locuitor foarte ridicat în euro au tendinţa, de asemenea, să aibă niveluri relativ mari ale preţurilor de exemplu, costul vieţii în centrul Parisului sau al Londrei este în general mai mare decât costul vieţii în zonele rurale ale Franţei sau venituri reale și suplimentare Regatului Unit.

Calculele PIB-ului pe cap de locuitor care se bazează pe seriile SPC în locul seriilor euro pot conduce la diferenţe considerabile în momentul clasificării regiunilor.

venituri reale și suplimentare

Dispersia PIB-ului regional pe cap de locuitor Începând dinEurostat a calculat un indicator derivat care rezumă diferenţele în ceea ce privește Venituri reale și suplimentare pe cap de locuitor în regiunile din aceeași ţară. Valoarea acestui indicator de dispersie este zero dacă valorile PIB-ului regional pe cap de locuitor sunt identice în toate regiunile unei ţări. Nivelul dispersiei va crește, când toate celelalte valori sunt egale, atunci când diferenţele în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor cresc.

 1. Sursă fiabilă de venit pe internet
 2. Venitul pe mia de afişări (RPM) - AdSense Ajutor

Context Dezvoltarea economică este, de obicei, exprimată în PIB, indicator care poate fi utilizat în context regional pentru a măsura activitatea și creșterea macroeconomică, precum și pentru a oferi o bază de comparaţie între regiuni.

Darbas pe forex este, de asemenea, un indicator important din perspectiva politicilor, venituri reale și suplimentare esenţial în calcularea contribuţiei unui stat membru la bugetul UE, în timp ce mediile pe trei ani ale PIB-ului sunt utilizate pentru a decide care regiuni sunt eligibile pentru asistenţă prin programul fondurilor structurale ale UE.

În prezent, PIB-ul este considerat totodată un indicator indirect al standardului general de viaţă. Totuși, date fiind natura și scopul său, nu poate furniza informaţii despre toate temele care fac obiectul dezbaterilor politice.

De exemplu, PIB-ul nu măsoară durabilitatea în ceea ce privește mediul sau incluziunea socială, iar aceste limite trebuie luate în calcul atunci când PIB-ul este utilizat în scopul analizei.

Este tot mai recunoscut faptul că PIB-ul nu trebuie utilizat în mod individual pentru a evalua priorităţi economice, sociale și de mediu.

PIB și date despre gospodării la nivel regional - Statistics Explained

Comisia Europeană a observat că este în mod evident necesară completarea PIB-ului cu statistici care să acopere și alte aspecte economice, sociale și de mediu de care depinde în mare măsură bunăstarea cetăţenilor. Comunicarea propunea cinci acţiuni în vederea unei mai bune măsurări a progreselor într-o lume în schimbare: Acţiunea 1: completarea PIB-ului cu indicatori sociali și de mediu un indice de mediu cuprinzător, calitatea vieţii și bunăstarea ; Acţiunea 2: informaţii în timp cvasi-real pentru luarea deciziilor indicatori de mediu și sociali mai eficienţi ; Acţiunea 3: raportări mai exacte cu privire la distribuţie și la inegalităţi; Acţiunea 4: elaborarea unui tablou de bord european al dezvoltării durabile coordonat de Direcţia Generală Mediu ; Acţiunea 5: extinderea conturilor naţionale la teme sociale și de mediu.

Informatii suplimentare Eurostat.

venituri reale și suplimentare